Regulamin

Regulamin Projektu Erasmus+
Numeracy@English
Projekt finansowany ze środków programu
Erasmus +, partnerstwa strategiczne, edukacja szkolna.
 
I. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Szkole Podstawowej
  nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2018 r. w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne, edukacja szkolna.
 2. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej przyznanych szkole
  w maksymalnej wysokości 11.700 euro.
 3. Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów otwartości i tolerancji.
 4. Projekt przewiduje współpracę ze szkołami z 7 krajów partnerskich (Portugalii, Chorwacji, Łotwy, Włoch, Hiszpanii, Francji i Irlandii Północnej).
 5. Językiem roboczym projektu jest język polski i język angielski oraz języki narodowe krajów zaangażowanych w projekt.
 6. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 6-11 lat.
 7. Podstawowym źródłem finansowania projektu jest kwota dofinansowania otrzymywana ze środków Programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne, edukacja szkolna.
 8. Założona liczba uczestników:
  Zgodnie z zapisami projektu, w działaniach projektowych udział wziąć mogą chętni uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy.

                                   II. GŁÓWNE CELE PROJEKTU

 1. Integracja z uczniami i nauczycielami z innych państw.
 2. Wzmacnianie w uczniach poczucia europejskiej wspólnoty.
 3. Rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
 4. Popularyzacja matematyki.
 5. Uświadomienie uczniom przydatności matematyki w różnych dziedzinach życia codziennego.
 6. Poszerzanie umiejętności liczenia.
 7. Kształtowanie postaw uczniów w zakresie ekologii.
 8. Rozwój umiejętności TIK oraz umiejętności współpracy.
 9. Motywacja uczniów i nauczycieli do bycia częścią zespołu realizującego projekt.
 10. Rozwój kreatywnego myślenia.
 11. Motywowanie uczniów do poznawania swojego bliższego i dalszego otoczenia.


III. GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTOWE
Działania podejmowane w szkole w trakcie realizacji projektu obejmują :
 1. Spotkania nauczycieli ze szkół partnerskich (wymiana doświadczeń, integracja kulturowa, doskonalenie znajomości języka angielskiego, udział
  w szkoleniach przygotowanych przez państwa partnerskie).
 2. Udział w zajęciach pozalekcyjnych (spotkaniach organizowanych
  w ramach projektu Erasmus+).
 3. Opracowanie produktów końcowych projektu - Move your mind zbiór zadań i ćwiczeń, Eco-plakaty, FunnyLabMathEnglish oraz ich upowszechnianie.
  
IV. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 1. Zgodnie z założeniami, głównymi beneficjentami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy oraz pracownicy tejże placówki.
 2. W zadaniach projektowych zaplanowanych do realizacji podczas dodatkowych zajęć będą brali udział uczniowie klas I- VI w roku szkolnym 2015/2016 , II- VI w roku szkolnym 2016/2017, a III – VI w roku szkolnym 2017/2018.
 3. W pierwszym miesiącu trwania projektu utworzona zostanie lista uczniów chętnych do przystąpienia do projektu Erasmus+.
 4. Zajęcia projektowe będą zrzeszały wszystkich uczniów chętnych do zaangażowania się
  w projekt w sposób szczególny, mających umiejętność podstawowego komunikowania się
  w języku angielskim, którzy chętnie zaangażują się w uczestnictwo
  w warsztatach i innych zajęciach pozalekcyjnych.
 5. Uczeń zgłaszający chęć przystąpienia do projektu Erasmus + musi dostarczyć do koordynatora projektu (Marzena Kaszyńska) następujące dokumenty:
 • DEKLARACJA UDZIAŁU UCZNIA W PROJEKCIE - Programu Erasmus+ - Numerancy@English do dnia 31 października 2015 roku,
 • OŚWIADCZENIE rodziców w sprawie zgody na udział dziecka
  w projekcie– Programu Erasmus+ -
  Numerancy@English do dnia
  31 października 2015 roku,
 • OŚWIADCZENIE rodziców (prawnych opiekunów) w projekcie – Programu Erasmus+ - Numerancy@English w sprawie publikacji wizerunku dziecka użytego do materiałów w publikacji do dnia 31 października 2015 roku.

V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Uczestnik zobowiązuje się:
- przestrzegać regulaminu uczestnictwa w projekcie,
- uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach projektu,
- terminowo wykonywać przydzielone zadania,
- pracować nad doskonaleniem znajomości języka angielskiego,
- zachowywać się kulturalnie, podporządkowywać się poleceniom nauczycieli i dbać o dobre imię szkoły,
- podczas zajęć online godnie reprezentować szkołę.


VI. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
- systematyczna praca w czasie trwania projektu,
- wywiązywanie się z powierzonych zadań,
- uczestniczenie w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych i ewaluacyjnych projektu.


VII. ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.


VIII. SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających rażąco postanowienie niniejszego regulaminu.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Koordynator, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu,
  a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji Szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
 3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora, na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie informacyjnej.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza